Förhållanden

ANVÄNDARVILLKOR

Internetsidan www.mywellness.com ("Webbplatsen") administreras av Technogym S.p.A. ("Administratören" eller "Technogym"). Administratören är ett italienskt företag med stadgeenligt säte i via Calcinaro n. 2861, 47521 Cesena (FC), C.F. och P.IVA (Momsreg. nr.) 06250230965 – REA FC nr. 315187 – Reg. För. Forlì-Cesena nr. 06250230965 – Soc. kap. € 10 000 000,00, hela beloppet inbetalt.

Genom webbplatsen avser Technogym främja en Wellness lifestyle i ett digitalt scenario där var och en, tack vare smarttelefon, surfplatta och nya tillgängliga tekniker, alltid kan vara ansluten till dess innehåll.

Av denna anledning har Technogym skapat en plattform som gör det möjligt för den som tränar att få tillgång till sina uppgifter, innehåll och träningsprogram alltid och var som helst, så att viljan till fysisk aktivitet kan förvandlas till en personlig och ”rörlig” erfarenhet.

För att göra detta i full säkerhet är det dessutom nödvändigt att övervaka de fysiska parametrarna innan, under och efter träningen.

Därför innefattar tjänsten som organiseras av Technogym genom plattformen www.mywellness.com (a) arkivering, organisering och behandling av uppgifter, såsom till exempel identifieringsdata såsom foto, namn och efternamn, födelsedatum, e-postadress, vikt och längd, inuti en databas med fjärråtkomst genom webbplatsen eller via mobilt nätverk ("Databasen"), (b) organisering av personanpassade träningspass eller idrottstävlingar och utnyttjande av multimedialt innehåll (hädanefter kommer (a) och (b) tillsammans att kallas för "Tjänsten").

Om den registrerade har begärt det kan administratören, för att uppfylla denna begäran, tillhandahålla ytterligare tjänster för behandlingen av uppgifter via webben på uppdrag av det fitnesscenter som den registrerade besöker ("Wellness Operator"). Innehåll och villkor som berör behandlingen av personuppgifter som tillhör tjänstens användare anges i Integritetspolicyn.

Viktiga juridiska meddelanden – Villkor för användning av webbplatsen och tjänsten

De villkor och förutsättningar som anges nedan gäller för innehållet på webbplatsen och tillhandahållande av tjänsten och utgör, tillsammans med alla sidor eller dokument som dessa villkor och förutsättningar hänvisar till, de villkor och förutsättningar som administratören utgår ifrån för att möjliggöra användning av webbplatsen och tjänsten av slutanvändaren (som definieras nedan). Användning av webbplatsen och tjänsten är underordnad noggrann läsning och godkännande av dessa villkor för användning av webbplatsen och tjänsten ("Villkoren"). Användning av tjänsten och/eller besökande av webbplatsen innebär ett fullt godkännande av villkoren.

Inledning.

Dessa villkor gäller för all åtkomst och användning av webbplatsen på adressen www.mywellness.com och de mobilappar som är integrerade med tjänsten för alla plattformer som de har släppts för. Dessa villkor ändrar inte på, utan kompletterar, eventuella andra juridiska villkor eller förutsättningar som gäller mellan oss och användaren. Om du använder tjänsten på uppdrag av någon annan juridisk personer antar vi att personen som går in på webbplatsen och/eller tjänsten har auktoriserats och har rätt att godkänna dessa villkor på uppdrag av den myndighet/organisation som han/hon representerar.

Personer som är under 18 år ("de Minderåriga") får endast använda tjänsten under övervakning av vårdnadshavaren (föräldrar eller förmyndare). Minderårigas registrering i tjänsten får endast ske med förälderns/föräldrarnas eller förmyndarens/förmyndarnas godkännande ("Vårdnadshavares medgivande"). En minderårig får vederbörligen registrera sig i tjänsten genom att registrera e-postadressen till en av sina föräldrar eller förmyndare. Technogym kommer, genom att använda den e-postadressen, begära att föräldern eller förmyndaren godkänner den minderåriges registrering. Först när detta medgivande har getts kommer det att vara möjligt att slutföra registreringen av den minderårige i tjänsten.

Technogym samlar inte medvetet in nyheter eller uppgifter som berör minderåriga och tillåter inte att de registrerar sig utan vårdnadshavares medgivande. Om Technogym upptäcker att någon uppgift som har samlats in i databasen berör en minderårig som inte har godkänts på vederbörligt sätt med vårdnadshavares medgivande förbehåller sig Technogym rätten att radera denna uppgift så fort som möjligt.

Administratören förbehåller sig rätten att ändra på de förutsättningar och villkor för användning som fastställs nedan när som helst genom att helt enkelt uppdatera denna sida med juridiska meddelanden. Därför rekommenderar vi de registrerade att kontrollera den mest uppdaterade versionen av dessa villkor vid varje åtkomst till tjänsten. Vi understryker även att vissa av de förutsättningar eller villkor som anges nedan skulle kunna upphävas och överskridas av specifika regler som berör specifika funktioner eller innehåll i tjänsten, som skulle kunna vara på betalning.

 1. ÄNDRINGAR ELLER AVBROTT I WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN.

Tjänsten och/eller webbplatsen utvecklas hela tiden och tjänstens och/eller webbplatsens form och natur kan ändras från gång till gång utan förvarning. Dessutom kan det hända att tillhandahållandet av tjänsten (permanent eller tillfälligt) avbryts (eller att någon av de avsedda funktionerna avbryts) både för en enskild person eller för alla användare och det kan hända att vi inte kan skicka någon förvarning. Vi förbehåller oss även rätten att införa begränsningar av användning och arkivering av material som ägs av användaren (enligt definitionen nedan) alltså av uppgifter, efter eget behag och utan någon förvarning.

Vi kommer att göra vad som är rimligen möjligt för att se till att informationen som publiceras på webbplatsen och/eller i relation till tillhandahållandet av tjänsten är korrekt, även om vi inte lämnar någon garanti vad gäller dess riktighet och fullständighet. Administratören kan när som helst ändra på innehåll, beskrivningar av produkter och/eller tjänster och/eller funktioner som finns tillgängliga och alla andra aspekter av webbplatsen och/eller tjänsten, även utan någon förvarning. Det är underförstått att administratören inte tar på sig någon skyldighet eller något ansvar vad gäller uppdateringen av innehåll och material som har publicerats på webbplatsen eller vid tillhandahållande av tjänsten.

 1. INTELLEKTUELL ÄGANDERÄTT OCH LICENSVILLKOR.

Technogyms äganderätt

Med undantag för de fall då något annat framgår i dessa villkor eller i de specifika villkoren för den särskilda tjänst som användaren har tillträde till, förbehålls all upphovsrätt och all annan intellektuell eller industriell äganderätt eller alla andra rättigheter för något av innehållen eller aspekterna av webbplatsen och/eller tjänsten administratören eller dess licensgivare. Dessa verk skyddas av lagen om upphovsrätt och de internationella traktat som gäller i Italien och i världen och rättigheterna till dessa verk är uttryckligen reserverade. All användning av innehåll på webbplatsen och/eller tjänsten som inte har godkänts uttryckligen i dessa villkor, alltså som inte har tillåtits utifrån en specifik köporder i tjänsten, är förbjuden. Vid överträdelse av något av dessa villkor förbehåller sig administratören rätten att förbjuda användning av webbplatsen och tjänsten och att kräva att allt utskrivet eller nedladdat material från webbplatsen eller databasen lämnas tillbaka eller förstörs.

Begränsad licensrätt

Underordnat dessa villkor och eventuella villkor för tillhandahållande av tjänsten får användaren skriva ut eller ladda ned vissa utdrag från webbplatsen och/eller databasen, men begränsat till en rent personlig användning och förutsatt att:

 • inga dokument eller grafiska element har ändrats på något sätt;
 • inga illustrationer, foton, videor eller ljudsekvenser eller några andra grafiska element används separat från referenstexten;
 • försäkran om upphovsrätt (copyright©Technogym) och försäkran om varumärke (® eller ™) bifogas till varje utdrag/kopia.

Med undantag för fallen ovan får ingen del av innehållet på webbplatsen eller tjänsten återges eller arkiveras på någon annan webbplats eller inkluderas i något annat system för arkivering och informationssökning eller tillhandahållande av tjänster, utan ett tidigare skriftligt godkännande från administratören eller Wellness Operator, där det är lämpligt.

Varumärken

Technogym®, loggan Technogym, Mywellness® och alla andra Technogym-loggor och namn på produkter eller tjänster är och kan vara registrerade varumärken som tillhör Technogym ("Technogyms varumärken") eller tredje parter. Det är förbjudet att använda eller visa upp Technogyms varumärken utan tidigare skriftligt godkännande från Technogym.

Ingen äganderätt eller annan formell rätt eller licensrätt förlänas för utdrag eller annat material som har tagits fram från webbplatsen eller tjänsten. Med ovannämnda fall som enda undantag är alla rättigheter reserverade.

Otillåten användning

All användning av tjänsten eller webbplatsen som skiljer sig från den som tillåts av dessa villkor eller de tillhörande villkoren för tillhandahållande av tjänsten är uttryckligen förbjuden och leder till att alla licenser som har getts utifrån dessa villkor förfaller, om användningen inte sker med tidigare skriftligt godkännande. Otillåten användning skulle dessutom kunna bryta mot den tillämpliga lagstiftningen, såsom till exempel lagar om upphovsrätt, om varumärkesskydd och andra bestämmelser som berör kommunikation eller skydd av personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att stänga av de användarkonton som vi anser har brutit mot tillämplig lag eller tillämpliga föreskrifter. Med undantag för vad som uttryckligen förutses i dessa villkor, alltså i villkoren för tillhandahållande av tjänsten, kan ingenting uppfattas som förlänande av licenser för intellektuell äganderätt, varken uttryckligen eller underförstått. Varje licens kan återkallas när som helst och under vilka omständigheter som helst.

 1. ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTEN.

Administratören kommer att göra allt som är rimligen möjligt (enligt de marknadsstandarder som gäller för liknande prestationer) för att göra så att webbplatsen och/eller tjänsten alltid finns åtkomliga. Hur som helst kan administratören inte vara ansvarig om webbplatsen och/eller tjänsten, av någon anledning, inte är tillgängliga tillfälligt eller definitivt. Man tar hur som helst hänsyn till tjänstnivåerna som måste göras upp från gång till gång utifrån det specifika kontraktet för tillhandahållande av tjänsten.

Avstängning/Avbrott

Åtkomst till webbplatsen och/eller tjänsten kan stängas av tillfälligt, även utan förvarning, om det uppstår systemfel, om man har behov av att utföra brådskande serviceingrepp eller underhåll, eller av någon annan anledning som ligger utanför administratörens rimliga kontroll. Vi förbehåller oss dessutom rätten att kunna avbryta åtkomsten till webbplatsen eller tjänsten, även utan förvarning, om förutsättningarna i dessa villkor och/eller villkoren för tillhandahållande av tjänsten bryts. Hädanefter är det underförstått att Technogym kommer att vara befriad från ansvar för alla skador eller förluster, inklusive dataförlust, som beror på denna avstängning eller avbrott av tjänsten eller åtkomsten till webbplatsen.

Användarens ansvar

Användaren är själv ansvarig för aktivering och hållande av alla överenskommelser och tjänster som tillåter åtkomst till webbplatsen och/eller tjänsten och för hantering av de egna inloggningsuppgifterna till webbplatsen och tjänsten.

Användning av MyWellness®Key

Om användaren använder tjänsten med hjälp av Mywellness®key kan åtkomsten förutse användning av Mywellness®key Link software.

 1. UPPFÖRANDEREGLER OCH MATERIAL SOM ÄGS AV ANVÄNDAREN.

Informationsblad om privacy

Informationsbladet för behandling av personuppgifter för administratören finns tillgängligt här, Integritetspolicy. Observera att din Wellness Operator i sin tur måste tillhandahålla ett eget informationsblad för behandling av personuppgifter i egenskap av självständig personuppgiftsansvarig.

Information som inte är sekretessbelagd

Med undantag av uppgifter av personlig natur som kommer att behandlas i överensstämmelse med vad som har angetts ovan kommer allt material, innehåll, osv. som överförs eller förs in i databasen att uppfattas som icke sekretessbelagd och utan någon äganderätt. Därför åtar sig administratören inget ansvar vad gäller denna typ av information och material och han/hon kommer att uppfattas som auktoriserad för att kopiera, överföra, avslöja, använda detta material, både för kommersiella ändamål och för andra ändamål.

Material som ägs av användaren

Webbplatsen och tjänsten gör det möjligt att skapa, ladda upp och dela information i relation till tillhandahållande av tjänsten. Webbplatsen och tjänsten gör det möjligt för användaren och alla andra användare av tjänsten att skicka, länka, spara eller på annat sätt göra tillgängliga för andra användare av tjänsten ett brett utbud av information, texter och/eller material som ägs av användaren ("Material som ägs av användaren"). Användaren är den enda som är ansvarig för användning av material som ägs av användaren som utnyttjas på egen risk. Genom att överföra material som ägs av användaren försäkrar och garanterar användaren att han/hon har fullkomligt juridiskt ansvar för detta. I relation till material som ägs av användaren godkänner användaren att inte införa eller överföra till eller från webbplatsen eller databasen något material:

 1. som är hotfullt, kränkande, obscent, oanständigt, provocerande, stötande, pornografiskt, olagligt, som hetsar till rashat, diskriminerande, hotande, skandalöst, hetsande, hädiskt, som bryter mot skyldigheter till tystnadsplikt, som bryter mot privacyn eller som på något sätt kan ge upphov till besvär eller skada; eller
 2. som man inte har erhållit nödvändiga licenser eller godkännanden för eller som hur som helst kan kränka tredje parters rättigheter, eller bryta mot någon nationell eller internationell lag eller förordning; alltså som kan göra intrång i patent, varumärken, industriell sekretess eller någon annan intellektuell äganderätt eller rätt av någon annan natur som förbehålls tredje parter; eller
 3. som utgör eller uppmuntrar beteenden som skulle kunna uppfattas som former av brott, som kan leda till att någon form av ansvar inträder gentemot någon annan, som på något sätt strider mot lagen, mot allmän ordning eller mot allmän moral eller som kränker tredje parters rättigheter i någon del av världen; eller
 4. som förorsakar skada (liksom, utan några begränsningar, datorvirus, logiska bomber, trojaner, maskar, bristfälliga komponenter, korrupta data eller andra programvaror med skadande eller potentiellt skadande innehåll);
 5. som kan kränka rättigheter till namn eller personidentitet för fysiska eller juridiska personer eller som utger sig för att vara kopplad till någon fysisk eller juridisk organisation utan att vara det; alltså som lämnar ut privat information som berör tredje parter, såsom adresser, telefonnummer, e-postadresser, skatteuppgifter och liknande;
 6. som enligt vår bedömning är stötande eller osmaklig eller som begränsar eller påverkar webbplatsens eller tjänstens användbarhet för andra användare;
 7. som kan uppfattas som skräppost, eller som genereras slumpmässigt eller automatiskt, eller som innehåller material eller kommersiellt innehåll som är antingen etiskt oacceptabla eller som uppmuntrar till olagligt beteende (såsom till exempel nätfiske) eller som lurar adressaterna vad gäller materialens ursprung (till exempel spoofing);
 8. som inte överensstämmer med kontrakten med leverantörerna av datanätverk eller andra leveransvillkor som berör en mobil enhet;
 9. som äventyrar webbplatsens och tjänstens fortsatta funktion; eller som
 10. missbrukar webbplatsen eller tjänsten på något sätt (såsom till exempel, men inte bara, hackning).

Vi har ingen äganderätt över material som ägs av användaren, men när användaren skickar eller laddar upp material som ägs av användaren på webbplatsen eller i databasen ger användaren underförstått oss en oåterkallelig icke exklusiv licens som kan överföras, är kostnadsfri, som inte har några geografiska begränsningar och som kan underlicensieras, för användning, återgivning, ändring, anpassning, publicering, översättning, skapande av härledda verk, distribution, utförande och representation av detta material som ägs av användaren på eller som en del av ett annat verktyg (känt eller som har släppts senare på marknaden). Användaren beviljar dessutom andra användare på webbplatsen och tjänsten en icke exklusiv licens för åtkomst till material som ägs av användaren genom användning av webbplatsen och/eller tjänsten, liksom användning, återgivning, distribution, förberedelse av härledda verk, publicering eller användning av detta material som ägs av användaren i enlighet med vad som tillåts av webbplatsens och/eller tjänstens inställningar och i enlighet med dessa villkor.

Borttagning av material som ägs av användaren

I egenskap av leverantör av interaktiva tjänster är vi ansvariga för varje förklaring, påstående eller annat material som ägs av användaren eller material som har lagts ut på webbplatsen av tredje parter, liksom de som är ansvariga för eventuella reklamannonser. Trots att vi inte har någon skyldighet att kontrollera de material som publiceras på webbplatsen av användaren eller av tredje parter förbehåller vi oss rätten att efter egen bedömning granska, redigera eller ta bort alla typer av material som har publicerats eller arkiverats på webbplatsen eller i databasen när som helst och av vilken anledning som helst, utan någon förvarning. Användaren är själv ansvarig för skapandet av säkerhetskopior och för att göra en ny version av materialet som ägs av användaren på eget ansvar och på egen bekostnad.

Skadestånd

Användaren accepterar att administratören och dess filialer, medlemmar, anställda, agenter, samarbetare och licensgivare är befriade från ansvar och skadeslösa för varje anmälan eller begäran, liksom rimliga juridiska utgifter, som har framförts av en tredje part och som berör material som ägs av användaren som publiceras och görs åtkomlig från/på webbplatsen och/eller vid tillhandahållande av tjänsten, i relation till anslutning till tjänsten och som bryter mot dessa villkor eller kränker andra parters rättigheter.

Förslag

Webbplatsen har även funktioner som gör det möjligt att skicka förslag och kommentarer i relation till tjänsten eller webbplatsen. Genom att dela med sig av idéer, förslag, dokument och/eller råd ("Bidrag") via webbsidorna för förslag och kommentarer accepterar användaren att: (a) bidragen inte innehåller konfidentiell information eller information med äganderätt; (b) vi inte är bundna av några uttryckliga eller underförstådda konfidentialitetskrav i relation till bidragen; (c) vi är auktoriserade för att använda och avslöja (eller välja att inte använda eller inte sprida) bidragen för något ändamål, på något sätt och med vilka medel som helst i världen; (d) vi skulle kunna ha material som liknar det som berörs i bidraget som redan bearbetas och utvecklas; (e) bidragen blir automatiskt vår egendom utan någon typ av skyldighet gentemot användaren; och (f) användaren har under inga omständigheter någon rätt till kompensation, skadestånd eller ersättning av någon typ.

 1. MATERIAL SOM ÄGS AV TREDJE PARTER.

Vi tillåter våra kommersiella samarbetare att publicera visst innehåll på webbplatsen eller inuti tjänsten och vi tillåter eller tillgängliggör länkar till andra webbplatser eller innehåll från tredje parter (sammanfattningsvis "Material som ägs av tredje parter") i relation till tillhandahållande av tjänster som har gjorts upp med de som kan vara intresserade av denna information. Administratören styr inte över, sponsrar inte eller äger inget av materialen som ägs av tredje parter och utfärdar ingen försäkran eller garanti vad gäller material som ägs av tredje parter. Administratören åtar sig inget ansvar vad gäller material som ägs av tredje parter. Typen av och innehållet i meddelanden som görs tillgängliga av Technogym på webbplatsen eller i relation till tjänsten kan ändras utifrån administratörens bedömning.

 1. REGISTRERINGAR I WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTEN.

Användaren försäkrar och accepterar att: (i) lämna riktig, uppdaterad och komplett information i relation till procedurerna för registrering, inloggning och/eller abonnemang hos webbplatsen och tjänsten ("Registreringsuppgifter"); (ii) hålla det egna lösenordet och identifieringskoden hemliga; (iii) hålla registreringsuppgifter och alla annan information som har lämnats hela tiden uppdaterade, kompletta och riktiga.

Varje registrering i webbplatsen och tjänsten gäller endast för en användare. Varje identifieringskod, lösenord, användarnamn eller annat är en integrerad del av säkerhetssystemen och de procedurer som har aktiverats av administratören för att skydda systemet och de uppgifter som förvaras i databasen. Därför får dessa inte avslöjas till någon, inte heller inuti en grupp, även om denna är begränsad. Administratören förbehåller sig rätten att deaktivera identifieringskod, lösenord och/eller användarnamn som berör någon användare av tjänsten eftersom det, enligt administratörens slutgiltiga bedömning, har skett en överträdelse av något av dessa villkor.

Ansvar för konfidentialitet och användning av lösenord ligger helt på användaren som tar på sig alla risker själv.

Användarens personuppgifter kommer att behandlas med hänsyn till det informationsblad som finns tillgängligt här, Integritetspolicy.

Informationens riktighet

I och med användningen av tjänsten är användaren tvungen att regelbundet kontrollera att informationen som finns i databasen är riktig och tar på sig de risker som eventuella fel skulle kunna leda till. För frågor eller tvivel vad gäller användarens information som förvaras i databasen kan användaren vända sig till Technogym genom att använda e-postadressen som anges här nedan.

Formler

Det finns flera formler för bearbetning av den information som tjänsten har inhämtat till förfogande för användaren, som baseras på den mest ackrediterade vetenskapliga forskningen och som är avsedd som ungefärlig anvisning för användarens bekvämlighet. Användaren känner därför till och accepterar att de bearbetningar som utförs automatiskt av systemet inte ställer några diagnoser eller gör några läkarbedömningar och att användaren själv inte kan förlita sig helt på dessa eftersom administratören inte ger någon garanti för detta eller någon försäkran om tillförlitlighet och inte heller avser tillhandahålla prestationer som enligt lag måste utföras av hälso- och sjukvårdsyrken. Därför ber vi användaren att hela tiden kontrollera sitt hälsotillstånd med sin husläkare eftersom det endast är han/hon som kan ägna sig åt att ställa diagnoser, vårda och bedöma användarens hälsotillstånd.

Personliga aktiviteter och anmärkningar

Tjänsten ställer en funktion som gör det möjligt för användaren att organisera den egna almanackan och anteckna de egna vardagsaktiviteterna till användarens förfogande. Användaren är medveten om att genom att föra in information inuti denna del av databasen kan administratören ha fri tillgång till den. Användaren avsäger sig alltså härmed från alla rättigheter till sekretess vad gäller den information som förs in och vid anteckning av denna information kommer han/hon att följa vad som framgår av dessa villkor. Ovillkorliga lagstadgade begränsningar och lagregler liksom regler om behandling av personuppgifter gäller alltid.

Förklaring av ansvarsbefrielse

Allt som publiceras för tillhandahållande av tjänsten utfärdas utan någon garanti, villkor eller annat. På samma sätt gör administratören det möjligt för användaren, med undantag endast för ovillkorliga lagstadgade begränsningar, att använda tjänsten med den uttryckliga förutsättningen att ingen försäkran, garanti, villkor eller annan begränsning (liksom, utan några begränsningar, de underförstådda garantierna för god kvalitet, lämplighet för den avsedda användningen och med hänsyn till aktsamhetsprincipen som, med undantag för vad som utesluts från detta villkor, kan påverka innehållet i tjänsten) har någon giltighet.

Uteslutande av konsultverksamhet

Bearbetningar, undersökningar och andra material som återges på webbplatsen eller inom tjänsten är inte avsedda som professionell rådgivning eller professionella förslag som man kan lita blint på. Användaren känner till och accepterar att genom webbplatsen och/eller tjänsten tillhandahålls inga tjänster av medicinsk eller sanitär natur och att reklammaterialen inte ersätter en professionell medicinsk rådgivning. Användaren känner till och accepterar att administratören inte är ansvarig för allt som kan härledas från det förtroende som användaren eller någon annan person som har informerats om detta innehåll har visat, vad gäller tillförlitligheten hos uppgifter och innehåll på webbplatsen och/eller tjänsten.

 1. ANSVAR

Med undantag för ovillkorliga lagstadgade begränsningar (såsom de som berör konsumentskydd eller skador som uppstår med uppsåt eller grov oaktsamhet) befrias uttryckligen administratören, eller någon annan person som har agerat på uppdrag av administratören (oberoende av huruvida han/hon har varit inblandad i skapandet, utförandet, underhållet och förverkligandet av tjänsten), alltså alla andra företag i administratörens koncern, alla deras administratörer, chefer, anställda, medlemmar eller agenter, från ansvar för alla belopp och alla typer av förluster som kan härledas till användaren eller till någon tredje part (såsom till exempel men inte uteslutande, direkt, indirekt, materiell förlust, inkomstbortfall, goodwillförlust, dataförlust, avtalsrättslig eller icke-avtalsrättslig förlust, omvärdering, räntor eller annat, som härleds till eller på något sätt är kopplat till verksamhetsavbrott, även när detta beror på ren försummelse eller vårdslöshet, som beror på avtalsrättsligt eller icke-avtalsrättsligt ansvar) oavsett hur detta beror på tillhandahållandet av tjänsten eller på något sätt är kopplat till dess användning, oförmåga till användning eller resultaten av användning av tjänsten, alltså som beror på någon annan webbplats, applikation eller annat som är ansluten till tjänsten eller på material som finns på dessa webbplatser, i dessa applikationer, osv., liksom utan några begränsningar, för förluster eller bortfall som beror på spridning av virus som kan smitta användarens elektroniska utrustning (PC eller annat), programvaror, uppgifter eller annan egendom som används för åtkomst, användning eller browsing som användaren gör, alltså som används för att ladda ned material från databasen eller från andra webbplatser eller applikationer som är kopplade till tjänsten.

Denna ansvarsbegränsning avser inte att överskrida några ovillkorliga lagstadgade begränsningar, alltså gäller den inte vid uppsåt eller grov oaktsamhet.

 1. LÄNKAR TILL eller FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Länkar till tredje parters webbplatser på webbplatsen finns endast där för att underlätta för webbplatsens användare. Genom att använda dessa överger man själva webbplatsen. Administratören har inte genomfört några kontroller av de webbplatser som det länkas till på webbplatsen och kontrollerar inte och är inte ansvarig för hur dessa hanteras, deras innehåll och deras tillgänglighet för användning. Administratören garanterar alltså inte eller försäkrar inte något vad gäller dessa webbplatser, eller snarare det material som kan finnas på dessa, eller vilka resultat som användningen av dessa kan leda till. Om webbplatsens besökare bestämmer sig för att gå in på dessa webbplatser så gör han/hon det på eget ansvar och egen risk.

Om användaren vill skapa en egen länk till webbplatsen kan han/hon endast göra det med förutsättning att en faktisk länk skapas på webbplatsens hemsida och att innehållet hos webbplatsen inte kopieras, och med förutsättning att:

 1. Man inte tar bort, deformerar eller på något sätt ändrar på dimensioner och egenskaper hos varumärket Technogym®, Mywellness® och tillhörande logga;
 2. man inte skapar någon ram och/eller inför någon annan webbläsare eller webbmiljö runt webbplatsen;
 3. denna länk inte medför, även indirekt, att administratören marknadsför produkter eller tjänster för tredje parter;
 4. man inte försöker representera, inte heller på falsk grund, någon typ av relation mellan administratören och användaren av länken och inte heller sprider falsk eller felaktig information om administratören;
 5. man inte försöker använda något varumärke eller någon logga som återges på webbplatsen utan ett tidigare skriftligt godkännande från administratören;
 6. denna länk inte har aktiverats från en webbplats som inte administreras av användaren som är registrerad på webbplatsen;
 7. webbplatsen som tillhör användaren av webbplatsen inte innehåller vidrigt, stötande eller provocerande innehåll, bryter mot någon intellektuell äganderätt eller någon annan rätt som förbehålls tredje parter eller på något sätt strider mot lagar, förordningar, allmän ordning eller allmän moral.

Administratören förbehåller sig när som helst rätten att upphäva användarens rätt att skapa en länk till webbplatsen, alltså att vidta vilka åtgärder som helst som anses nödvändiga eller lämpliga även i fall då endast ett av de villkor som anges i detta avsnitt har brutits.

Användaren måste se till att administratören förblir skadeslös för varje förlust eller bortfall som administratören har fått utstå på grund av att något av de villkor som har fastställts i detta avsnitt har brutits.

 1. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN.

Användaren åtar sig allt ansvar och kostnader för eventuell anpassning av den egna instrumenteringen såsom maskinvara, programvara eller annat eller reparation, underhåll eller korrigering av dessa som är nödvändiga för att kunna använda funktioner i tjänsten som tillhandahålls av administratören.

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH KONTROVERSER.

Dessa villkor omfattas av italiensk lag, med undantag för standarderna för internationella lagkonflikter och FN:s konvention om internationell försäljning av flyttbar egendom. Inom de ovillkorliga lagstadgade begränsningarna kommer alla kontroverser som inträder i relation till dessa villkor för användning av tjänsten att tillfalla behörig italiensk domstol med säte hos domstolen i Bologna, Italien. Det är härmed överenskommet att, trots vad som har fastställts ovan, kan administratören inkalla användaren till vilken domsrätt eller behörig domstol som helst, ifall (a) man gör anspråk på betalningar som ska betalas av användaren utifrån användning av tjänsten; (b) man vill få skydd mot någon överträdelse vad gäller industriell eller intellektuell egendom. Denna klausul avser inte upphäva de lagregler som bestämmer vilken domstol som är naturligt behörig för konsumenten, om användaren är kvalificerad som konsument utifrån tillämplig lag.

För alla förtydliganden vad gäller villkoren som anges ovan, reklamationer eller förtydliganden som berör material som berör tjänsten, kan ni kontakta administratören på följande e-postadress: mywellnesscloud@technogym.com.