Betingelser

BRUGSBETINGELSER

Hjemmesiden www.mywellness.com (“Hjemmesiden”) administreres af Technogym S.p.A. (“Technogym” eller “Administrator”). Administrator er en italiensk virksomhed med hovedsæde på Via Calcinaro nr. 2861, 47521 Cesena (FC), skattekode og CVR nr. 06250230965 - FC Økonomiske og Administrative Index nr. 315.187 - Forli-Cesena register over selskaber nr. 06250230965 - kapital på 10.000.000,00 € er fuldt indbetalt

Via sin hjemmeside har Technogym til hensigt at fremme wellness-livsstil i et digitalt miljø, hvor - ved hjælp af smartphones, tabletter og anden ny teknologi - alle altid er forbundet til deres indhold.

For at gøre dette, har Technogym skabt en platform, der gør det muligt for brugerne at få adgang til sine træningsdata, indhold og programmer, når som helst og hvor som helst, og derved omdanne ønsket om fysisk aktivitet til en personlig oplevelse, når de er "på farten".

For at gøre dette på en helt sikker måde er det også nødvendigt at overvåge fysiske parametre før, under og efter træning.

Derfor omfatter servicen fra Technogym gennem platformen www.mywellness.com (a) butikker, organiserer og bearbejder data, herunder, for eksempel, identificerer data såsom fotografier, for- og efternavn, fødselsdato, e-mail-adresse, vægt og højde, i en database, der kan tilgås via fjernadgang via hjemmesiden eller fra en mobil enhed (“Database”), (b) organiserer personlige træningstrin eller sportskonkurrencer og bruger multimedieindhold ((a) og (b) tilsammen udgør “Service”).

Hvis det ønskes af den pågældende part, kan administrator også give yderligere online databehandling på vegne af det fitnesscenter, der anvendes af den pågældende part (“Wellness Operator”). Politikken vedrørende indhold og forarbejdning af de personlige oplysninger om brugeren kan hentes her Fortrolighedspolitik.

Vigtig juridisk meddelelse - Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden og service

Vilkår og betingelser angivet nedenfor gælder for indholdet af hjemmesiden og leveringen af servicen, og sammen med en hvilken som helst side eller et dokument, som sådanne vilkår og betingelser kan henvises til, der udgør vilkår og betingelser, hvorunder administrator tillader slutbrugeren (som defineret nedenfor) at bruge hjemmesiden og servicen. Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden og service (”Betingelser”) skal være grundigt læst og accepteret før brugen af hjemmesiden og servicen. Brugen af Servicen og / eller navigation på hjemmesiden forudsætter accept af vilkårene.

Introduktion.

Disse betingelser gælder for enhver adgang til og brug af hjemmesiden på adressen www.mywellness.com samt de mobile apps, der er integreret med servicen frigivet for enhver platform. Disse betingelser ændrer ikke, men er snarere et supplement til eventuelle andre juridiske vilkår eller betingelser, der gælder mellem os og brugeren. Hvis servicen bliver brugt på vegne af en juridisk enhed, vil vi antage, at den person, der har adgang til hjemmesiden og/eller servicen er autoriseret og har ret til at acceptere disse betingelser på vegne af den enhed, personen repræsenterer.

Personer under 18 år ( ”Mindreårige”) kan kun anvende servicen under opsyn af den, der har forældremyndigheden over dem (forældre eller værger). Mindreårige kan kun registrere for servicen med samtykke fra en forælder eller værge ("Parental Samtykke"). En mindreårig kan gyldigt blive registreret for servicen ved at registrere e-mail-adressen for en forælder eller værge. Technogym vil bruge denne e-mail-adresse til at anmode om tilladelse fra forældre eller værge for at registrere den mindreårige. Først efter at samtykket er indhentet, vil det være muligt at gennemføre den mindreåriges tilmelding til servicen.

Technogym indsamler ikke bevidst oplysninger eller data vedrørende de mindreårige og giver dem ikke mulighed for at registrere uden forældrenes samtykke. Hvis Technogym opdager, at en oplysning i databasen vedrører en mindreårig og forældrenes samtykke ikke er gyldigt opnået for erhvervelsen af disse oplysninger, forbeholder Technogym sig retten til at slette sådanne oplysninger så hurtigt som muligt.

Administratoren forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre vilkårene og betingelserne for brug, der er fastlagt nedenfor ved blot at opdatere denne juridiske meddelelsesside. Derfor opfordres de berørte parter til at kontrollere den senest opdaterede version af disse betingelser, hver gang de får adgang til servicen. Bemærk også, at visse vilkår og betingelser, der er angivet nedenfor, kan ændres og blive erstattet af specifikke bestemmelser om bestemte funktioner eller indhold af servicen, som også kunne være genstand for betaling.

 1. ÆNDRINGER ELLER AFBRYDELSER AF HJEMMESIDEN ELLER SERVICEN.

Servicen og/eller hjemmesiden er under konstant udvikling, og formen og arten af servicen og/eller hjemmesiden kan ændres fra tid til anden uden forudgående varsel. Derudover kan servicen (eller nogle af dens funktioner) være (permanent eller midlertidigt) suspenderet for den enkelte bruger eller for alle brugere, og desuden kan vi være ude af stand til at sende forudgående varsel. Vi forbeholder os også retten til at sætte grænser for anvendelse og opbevaring af de proprietære materialer eller data om brugeren (som defineret nedenfor) efter vort eget skøn og uden forudgående varsel.

Vi vil gøre, hvad der er rimeligt muligt for at sikre, at de offentliggjorte oplysninger på hjemmesiden og/eller i forbindelse med leveringen af servicen er korrekt, selv om vi ingen garanti giver for dets nøjagtighed eller fuldstændighed. Administratoren kan ændre indholdet, beskrivelser af produkterne og/eller servicer og/eller funktioner, der er til rådighed, og alle andre aspekter af hjemmesiden og/eller servicen når som helst, herunder uden forudgående varsel. Der er enighed om, at administratoren ikke påtager sig nogen forpligtelser eller tilsagn om at opdatere indholdet og materiale, der er publiceret på hjemmesiden eller ved leveringen af servicen.

 1. IMMATERIALRETTIGHEDER OG LICENSVILKÅR.

Technogym’s immaterialrettigheder

Medmindre andet er angivet i disse vilkår eller i de særlige vilkår for den særlige service tilgås af brugeren, tilhører alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder af enhver art til noget indhold eller aspekter af hjemmesiden og/eller servicen tilhører administrator eller dennes licensgivere. Disse værker er beskyttet af lov om ophavsret og internationale traktater, der gælder i Italien og i hele verden, og deres rettigheder er udtrykkeligt forbeholdt. Enhver brug af indholdet på hjemmesiden og/eller servicen, som ikke udtrykkeligt er tilladt i disse betingelser, eller som ikke er tilladt på grundlag af en konkret service købsordre, er forbudt. Hvis nogen af betingelserne bliver overtrådt, forbeholder administrator sig ret til at forbyde brugen af hjemmesiden og servicen og til at anmode om øjeblikkelig returnering eller ødelæggelse af ethvert materiale, der er trykt eller downloadet fra hjemmesiden eller databasen.

Begrænset licensrettighed

Med forbehold for overholdelse af disse betingelser og enhver betingelser for levering af servicen, er brugeren berettiget til at udskrive eller downloade visse uddrag fra hjemmesiden og/eller databasen til strengt personlig brug og forudsat at:

 • intet dokument eller grafisk element på nogen måde bliver ændret;
 • ingen illustration, fotografi, video eller lydsekvens eller andet grafisk element benyttes separat fra den ledsagende tekst;
 • meddelelse om ophavsret (copyright©Technogym) og varemærkesymboler (® eller ™) bliver inkluderet på hver kopi.

Uden forudindtagethed for det, der er angivet ovenfor, kan ingen del af indholdet af hjemmesiden eller servicen gengives eller arkiveres på en anden hjemmeside eller medtages i arkivering af informationen og genfindes eller servicesystemer uden forudgående skriftlig tilladelse fra administrator eller den Wellness operatør, der er relevant.

Varemærker

Technogym®, Technogym logoet, Mywellness® og alle andre Technogym logoer og produkter eller servicenavne er eller kan være varemærker, der ejes af Technogym (“Technogym Trademarks”) eller tredjemand. Brug eller visning af Technogym Trademarks er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Technogym.

Ingen ejendomsret eller anden reel eller licensrettighed gives på ekstrakter eller andet materiale, der er taget fra hjemmesiden eller servicen. Med undtagelse af, hvad der er anført ovenfor, er alle rettigheder forbeholdt.

Ikke-tilladt brug

Eventuelle anvendelser af servicen eller hjemmesiden andre end de, der tillades i følge disse betingelser eller af de relative servicebestemmelser er udtrykkeligt forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse og medfører bortfald af licensen, der er udstedt på grundlag af disse betingelser. Sådan ikke-tilladt brug kunne også krænke gældende lov, herunder for eksempel, love om ophavsret eller varemærkebeskyttelse og andre regler om offentliggørelse eller beskyttelse af personlige oplysninger. Vi forbeholder os ret til at suspendere brugerkonti, som vi mener har overtrådt loven eller gældende regler. Medmindre det udtrykkeligt er angivet på anden måde i disse vilkår eller servicebestemmelser, kan intet forstås som tildeling af licenser til immaterialrettighederne enten implicit eller underforstået.  Enhver tilladelse kan tilbagekaldes til enhver tid og under enhver omstændighed.

 1. HJEMMESIDE OG SERVICEADGANG.

Administratoren vil gøre, hvad der er rimeligt muligt (i overensstemmelse med markedets standarder, der anvendes for tilsvarende) for at sikre, at hjemmesiden og/eller servicen altid er tilgængelige. Imidlertid påtager administrator sig intet ansvar, hvis, for uanset hvilken grund, hjemmesiden og/eller servicen er midlertidigt eller permanent utilgængelig. Under alle omstændigheder vil ethvert serviceniveau, der er aftalt fra tid til anden og som er baseret på den specifikke serviceaftale, fortsat kunne benyttes.

Ophævelse/Afbrydelse

Adgang til hjemmesiden og/eller servicen kan blive midlertidigt suspenderet, selv uden forudgående varsel, hvis der identificeres systemfejl, eller det er nødvendigt at foretage uopsættelige hjælpe- og vedligeholdelsesaktiviteter, eller af andre årsager, der er uden for administrators indflydelse. Vi forbeholder os også retten til at afbryde adgangen til hjemmesiden eller til servicen til enhver tid, også uden forudgående varsel, på grund af overtrædelse af disse betingelser og/eller servicebestemmelserne. Der er enighed om, at Technogym under alle omstændigheder er fritaget og holdt skadesløs for eventuelle skader eller tab, herunder tab af data, der stammer fra denne suspension eller afbrydelse af servicen eller adgang til hjemmesiden.

Brugerens ansvar

Brugeren har det fulde personlige ansvar for aktivering og vedligeholdelse af alle aftaler og servicer, som giver adgang til hjemmesiden og/eller servicen og for forvaltningen af dennes egen hjemmeside og serviceadgang og legitimationsoplysninger.

Brug af MyWellness®Key

Hvis brugeren gør brug af servicen med Mywellness®key, kan adgang indebære brugen af Mywellness®key Link software.

 1. REGLER OG BESKYTTET MATERIALE FOR BRUGEREN.

Privatlivsoplysninger

Afgivelse af oplysninger om behandling af personlige oplysninger, som administrator har adgang til, er tilgængelig her Fortrolighedspolitik. Du er hermed informeret om, at Wellness Operator, som den autonome dataansvarlige, til gengæld vil blive nødt til at angive sin egne oplysninger om behandling af personlige oplysninger.

Ikke-fortrolige oplysninger

Med undtagelse af de personlige oplysninger, der vil blive behandlet i overensstemmelse med, hvad der er angivet ovenfor, anses ethvert materiale, indhold osv. sendt til eller indført i databasen, som ikke-fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet. Derfor påtager administrator sig ingen forpligtelse med henvisning til sådanne oplysninger og materiale, og vil blive betragtet som bemyndiget til at kopiere, overføre, offentliggøre og bruge disse materialer til reklame eller andre formål.

Brugers proprietære materiale

Hjemmesiden og servicen kan bruges til at oprette, uploade og dele information i forbindelse med levering af servicen. Hjemmesiden og servicerne tillader brugeren og alle andre brugere af servicen at sende, overføre, gemme eller tilgængeliggøre på anden måde til andre brugere af servicen en bred vifte af proprietære information, tekster og/eller materialer tilhørende brugeren (”Material Owned by the User”). Brugeren er den eneste part, der er ansvarlig for brugen af Material Owned by the User, som anvendes på hans eller hendes egen risiko. Ved at overføre Material Owned by the User, erklærer og garanterer brugeren, at han eller hun har fuld juridisk ejerskab. I forhold til Material Owned by the User, accepterer brugeren, at han eller hun ikke går ind i eller overføre til eller fra hjemmesiden eller databasen noget materiale:

 1. det er intimiderende, ærekrænkende, uanstændigt, usømmeligt, oprørsk, stødende, pornografisk, misbrugende, såsom at opildne til racehad, diskriminatorisk eller diskriminerende, truende, skandaløst, provokerende, blasfemisk, skadeligt for tavshedspligt eller skadeligt for privatlivets fred eller som på nogen måde kan generere ubehag eller skade; eller
 2. for hvilke der ikke er opnået de nødvendige licenser eller godkendelser, eller som under nogle omstændigheder kan overtræde tredjeparts rettigheder eller enhver national eller international lov eller bestemmelse; eller som kan krænke patenter, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre immaterialrettigheder eller tredjemands ret af en anden karakter; eller
 3. som repræsenterer eller opfordrer til adfærd, der kan anses for ulovlig, hvilket kan forårsage enhver form for ansvarsplacering over for tredjemand, som under alle omstændigheder er i strid med loven, den offentlige orden eller den offentlige moral, eller som skader tredjeparts rettigheder i enhver del af verden; eller
 4. som medfører skade (herunder, uden nogen som helst begrænsning, computervira, logiske bomber, trojanske heste, orme, defekte komponenter, korrupte data eller anden software med indhold, der er skadeligt eller i stand til at forårsage skader);
 5. der kan krænke rettighederne tilhørende navn eller personlig identitet for fysiske eller juridiske personer, eller som fejlagtigt hævder en tilknytning til en fysisk eller juridisk person; eller som giver private oplysninger om tredjemand, såsom adresser, telefonnumre, e-mail adresser, fysiske data og lignende;
 6. der, baseret på vores eksklusive overbevisning, er stødende eller frastødende eller som begrænser eller betinger mulighed for andre brugere at bruge hjemmesiden eller servicen;
 7. der kan betragtes som spam, eller som genereres på en tilfældig og automatisk måde eller omfatter kommerciel eller etisk uacceptabelt materiale eller indhold, eller som tilskynder til ulovlig adfærd (herunder for eksempel, phishing) eller vildleder adressater med hensyn til oprindelsen af disse materialer ( for eksempel spoofing);
 8. der ikke er i overensstemmelse med kontrakter med datanetværksudbydere eller andre forsyningsvilkår for den mobile enhed;
 9. der skader kontinuiteten for hjemmesiden eller servicen; eller som
 10. der misbruger hjemmesiden eller servicen på enhver måde (herunder for eksempel og ikke begrænset til, hacking).

Vi har ingen rettigheder til Material Owned by the User, men ved at sende eller uploade Material Owned by the User til hjemmesiden eller i databasen, giver brugeren implicit en uigenkaldelig, overføringsklar, ikke-eksklusiv, vederlagsfri licens uden geografiske begrænsninger og med mulighed for underlicensering til brug, reproduktion, ændring, tilpasning, udgivelse, oversættelse, skabelse af afledte værker, distribution, udførelse og repræsentation af en sådan Material Owned by the User på eller som en del af ethvert instrument (kendt eller efterfølgende introduceret på markedet). Brugeren giver også andre brugere af hjemmesiden og servicen en ikke-eksklusiv licens til at få adgang til Material Owned by the User ved hjælp af hjemmesiden og/eller servicen, samt til at bruge, reproducere, distribuere, udarbejde afledte værker af, offentliggøre eller anvende sådanne Material Owned by the User af indstillingerne for hjemmesiden og/eller servicen og i overensstemmelse med disse betingelser.

Fjermelse af Material Owned by the User

Som leverandør af interaktive tjenester er vi ikke ansvarlig for nogen erklæring, bekræftelse eller anden Material Owned by the User eller materiale, der lægges på hjemmesiden af tredjeparter, herunder ejerne af eventuelle reklamer. Selvom vi ikke er forpligtet til at gennemgå de materialer, der er offentliggjort på hjemmesiden af brugeren eller tredjemand, forbeholder vi os i hvert fald ret til, efter vort skøn og til enhver tid, at screene, redigere eller fjerne ethvert materiale, der er offentliggjort eller gemt på hjemmesiden eller i databasen og dette uanset årsag, herunder uden forudgående varsel. Brugeren er personligt ansvarlig for skabelsen af sikkerhedskopier og til redigering af Material Owned by the User under hans eller hendes eget ansvar og for hans eller hendes egen regning.

Kompensation

Brugeren accepterer at skadesløsholde administrator og dennes filialer, datterselskaber, medarbejdere, agenter, partnere og licensgivere med hensyn til enhver efterspørgsel eller anmodning, herunder rimelige juridiske udgifter, fremsat af en tredjepart og som skyldes Material Owned by the User der er blevet offentliggjort og gjort tilgængelig fra/på hjemmesiden og/eller ved leveringen af servicen, i forhold til forbindelsen til servicen, overtrædelse af disse betingelser eller krænkelse af rettighederne over for andre parter.

Henstillinger

Hjemmesiden indeholder også en funktion, der kan bruges til at sende forslag og feedback om servicen og hjemmesiden. Ved at indsende en idé, forslag, dokument og/eller tilbud (”Bidrag”) til os ved hjælp af forslag og feedback til hjemmesider, accepterer brugeren, at: (a) bidraget ikke indeholder fortrolige eller proprietære oplysninger; (b) vi ikke er underlagt udtrykkelige eller implicitte fortrolighedsbegrænsninger i forhold til bidraget; (c) vi har tilladelse til at bruge og videregive (eller vælger ikke at bruge eller videregive) bidragene til ethvert formål, på enhver måde i hele verden; (d) vi allerede kan have materialer svarende til dem i bidraget i designfasen eller udviklingsfasen; (e) vi automatisk får ejerskab til bidraget uden forpligtelse over for brugeren; og (f) brugeren ikke er berettiget til kompensation, erstatning eller tilbagebetaling af nogen art under nogen som helst omstændigheder.

 1. TREDJEPARTS PROPRIETÆRE MATERIALER.

Vi tillader, at vores samarbejdspartnere udgiver bestemt indhold på hjemmesiden eller i service, og vi tillader internetmeddelelser eller tilgængeliggøre links til tredjeparts hjemmesider eller indhold (i sin helhed “Third-Party Proprietary Materials”) i forhold til levering af servicer, der er aftalt med de, der kan være interesseret i denne information. Administrator regulerer, sponsorerer eller godkender ikke nogen af Third-Party Proprietary Materials og udfører ingen præsentationer eller giver ingen garanti med hensyn til Third-Party Proprietary Materials. Administratoren påtager sig intet ansvar i forhold til Third-Party Proprietary Materials. Typen og indholdet af de meddelelser, der stilles til rådighed af Technogym på hjemmesiden eller i forbindelse med servicen kan ændres på foranledning af Administrator.

 1. REGISTRERING TIL HJEMMESIDEN OG SERVICEN.

Bruger skal: (i) opgive præcise, opdaterede og fuldstændige oplysninger under proceduren for registrering, login og/eller abonnering til hjemmesiden og servicen (”Registreringsdata”); (ii) opbevare sin adgangskode og ID-kode privat; (iii) bevare registreringsdata og andre oplysninger løbende opdateret, fuldstændige og præcise.

Hver registrering til hjemmesiden og servicen er kun gyldig for én bruger. Enhver ID-kode, adgangskode, brugernavn eller et andet element er en grundlæggende del af sikkerhedssystemer og procedurer, der bliver aktiveret af administrator for at beskytte systemet og de data, der er lagret i databasen. Derfor må de ikke blive videregivet til nogen, selv inden for en gruppe, uanset hvor begrænset den er. Administrator forbeholder sig ret til at deaktivere ID-kode, adgangskode og/eller brugernavn for enhver servicebruger, hvis administrator, efter eget ubestridelige skøn, finder, at en af disse betingelser ikke er opfyldt.

Bruger bærer det fulde ansvar for privatlivets fred og brug af adgangskode og påtager sig personligt alle relative risici.

De personlige oplysninger om brugeren vil blive behandlet i overensstemmelse med beskrivelsen, der er tilvejebragt her Fortrolighedspolitik.

 1. BEMÆRKNINGER.

Oplysningernes nøjagtighed

Ved at bruge servicen forpligter brugeren sig til periodisk at kontrollere rigtigheden af oplysningerne, der er til stede i databasen og påtager sig alle risici vedrørende eventuelle fejl. For spørgsmål eller anmodninger om brugeroplysninger, der er gemt i databasen, kan brugeren kontakte Technogym på e-mailadressen nedenfor.

Formularer

Brugeren vil få udleveret formularer til behandling af oplysninger til servicen, hvilket er baseret på den bedst akkrediterede videnskabelige litteratur, med det ene formål at give en simpel tilnærmet angivelse af bekvemmelighed for brugeren. Derfor anerkender og accepterer brugeren, at behandlingen, der udføres automatisk af systemet, ikke oplyser om medicinske diagnoser eller udtalelser, og at brugeren ikke kan stole på dem, også fordi administrator ingen garanti giver for pålideligheden i denne henseende, ligesom denne heller ikke har til hensigt at levere servicer, der ved lov skal ydes af medicinske fagfolk. Derfor opfordres brugeren til at få hans eller hendes sundhed kontrolleret løbende af hans eller hendes læge, som er eneansvarlig for diagnoser, behandlinger og vurderinger af brugerens sundhed.

Personlige aktiviteter og bemærkninger

Servicen forsyner også brugeren med en funktion til at organisere dennes tidsplan og bemærkninger om daglige aktiviteter. Bruger er klar over, at administrator frit kan få adgang til alle oplysningerne i dette afsnit af databasen. Derfor frafalder bruger sig hermed enhver ret til fortroligheden af de oplysninger, der indtastes, og ved at få adgang til sådanne oplysninger skal bruger overholde alle bestemmelser i disse betingelser. De bindende begrænsninger og bestemmelser i lovgivningen gælder fortsat, herunder bestemmelser om behandling af personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Alt offentliggjort materiale vedrørende levering af service er frigivet uden garanti, eller noget andet. Ligeledes tillader administrator med forbehold kun bindende juridiske begrænsninger, at bruger benytter servicen med den udtrykkelige forudsætning om den manglende effektivitet af enhver repræsentation, garanti, betingelse eller anden begrænsning (herunder, uden nogen som helst begrænsning, underforståede garantier for god kvalitet, tilstrækkelighed til den foreslåede anvendelse og behørig omhu eller den professionelle omhu som med undtagelse af, hvad der er udelukket i denne betingelse, kan have en effekt med hensyn til indholdet af servicen).

Udelukkelse fra rådgivningsservicer

Bruger accepterer, at behandling, undersøgelser og andet materialer, der leveres på hjemmesiden eller i forbindelse med servicen ikke er professionel rådgivning eller forslag, der kan påberåbes. Bruger anerkender og accepterer, at ingen lægers og sundhedspersonales servicer leveres via hjemmesiden og/eller servicen, og at materialer, der leveres ikke erstatter professionelle. Bruger anerkender og accepterer, at administrator ikke er ansvarlig for noget, der kan opstå som følge af brugers tillid eller nogen anden part, der er underrettet om sådant indhold om pålideligheden af dataene eller indholdet på hjemmesiden og/eller servicen.

 1. ANSVAR

Med forbehold for bindende retlige begrænsninger (såsom forbrugerbeskyttelse eller skader forårsaget med forsætlig eller grov uagtsomhed), bærer administrator eller enhver anden part, som har handlet på dennes vegne (uanset om denne var involveret i skabelsen, fremstilling, vedligeholdelse eller levering af servicen) eller ethvert andet af administrators gruppeselskaber eller en af disses direktører, ledere, medarbejdere, aktionærer eller agenter, intet ansvar for noget beløb og for nogen form for skader, der kan være forårsaget på bruger eller tredjepart (herunder, for eksempel, men ikke begrænset til, direkte, indirekte eller følgeskader, tabt arbejdsfortjeneste, skader på kommerciel goodwill, tab af data, kontraktlige eller uden for kontraktforhold, inflation, renter eller andet, der stammer fra eller i nogen måde er forbundet til afbrydelsen af aktiviteterne, herunder situationer, der skyldes simpel undladelse eller forsømmelse, stammer fra kontraktligt ansvar eller ansvar uden for kontraktforhold) hvilket resulterer i på en hvilken som helst måde fra leveringen af servicen eller på nogen måde med brug, manglende mulighed for brug eller resultatet af brug af servicen, eller hidrørende fra en anden hjemmeside, program eller et andet element forbundet med servicen eller materiale på disse hjemmesider, i disse programmer, mv, herunder, uden nogen som helst begrænsning, tab eller skade som følge af virus, der kunne inficere brugerens elektronisk udstyr (computer eller anden), software, data eller anden ejendom, der anvendes til adgang, brug eller browsing af brugeren eller bruges til at hente materialer fra databasen eller fra andre hjemmesider eller programmer, der er forbundet til servicen.

Denne begrænsning af ansvaret er ikke beregnet til at afløse bindende juridiske begrænsninger, dvs., det gælder ikke i tilfælde med forsætlig eller grov uagtsomhed.

 1. LINKS TIL eller FRA ANDRE HJEMMESIDER

Links til tredjeparts hjemmesider, der findes på hjemmesiden, er alene til brugerens bekvemmelighed. Ved at klikke på dem forlader du hjemmesiden. Administrator har ikke udført nogen bedømmelser af de hjemmesider, der er linket til hjemmesiden og har ikke kontrolleret og er ikke ansvarlig for, hvordan de forvaltes, deres indhold og deres tilgængelighed. Derfor repræsenterer administrator ikke eller garanterer noget med hensyn til dem, det vil sige det materiale, de kan indeholde eller resultatet ved at bruge dem. Hjemmesidens besøgende, der beslutter at få adgang til dem, gør dette under deres egen eksklusive ansvar og på egen risiko.

Brugere, der ønsker at skabe deres egen link til hjemmesiden, kan gøre dette, forudsat at et egentligt link til hjemmesiden bliver oprettet og at hjemmesidens indhold ikke replikeres, og også forudsat, at:

 1. Varemærket Technogym® eller Mywellness® eller ethvert tilsvarende logo ikke fjernes eller forvrænges, og deres størrelser og egenskaber på nogen måde ikke ændres;
 2. ingen ramme oprettes og/eller ingen anden browser eller miljø bliver indsat omkring hjemmesiden;
 3. dette link er ikke ensbetydende med, heller ikke indirekte, at administrator vil fremme produkter eller services fra tredjepart;
 4. dette ikke gøres i et forsøg på at repræsentere, selv skjulte, nogen form for forbindelse mellem administrator og brugeren af linket, eller at formidle falske eller unøjagtige oplysninger om administrator;
 5. dette ikke gøres i et forsøg på at bruge et varemærke eller logo, der er gengivet på hjemmesiden uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra administrator;
 6. dette link kommer ikke fra en hjemmeside, der ikke administreres af brugeren, som er registreret på hjemmesiden;
 7. hjemmesiden fra brugerens hjemmeside indeholder ikke modbydelige, stødende eller polemisk indhold, indhold, der krænker immaterielle rettigheder eller enhver anden tredjeparts rettighed, eller som på enhver anden måde overtræder lovgivninger, den offentlige orden eller den offentlige moral.

Administrator forbeholder sig ret til at tilbagekalde brugerens rettigheder til at oprette et link til hjemmesiden eller at træffe enhver anden foranstaltning, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt til enhver tid, hvis blot ét af de vilkår, der er angivet i dette afsnit bliver krænket.

Bruger skal holde administrator skadesløs for tab eller skade, denne kan blive udsat for på grund af overtrædelse af en af betingelserne i dette afsnit.

 1. BETINGELSER FOR BRUG AF SERVICEN.

Bruger påtager sig alle pligter og ansvar for eventuelle justeringer af hans eller hendes hardware, software eller andre instrumenter eller deres reparation, vedligeholdelse eller korrektion, som kan være nødvendig for at kunne bruge funktionerne fra servicen, der leveres af administrator.

 1. GÆLDENDE LOV OG TVISTER.

Disse betingelser er underlagt italiensk lovgivning, med undtagelse af regler om internationale lovkonflikter og FN-konventionen om internationale salg af varer. Inden for bindende juridiske rammer, har den italienske domstol ved Retten i Bologna, Italien, retskompetence vedrørende enhver tvist, der opstår i relation til disse Betingelser for brug af servicen. Under alle omstændigheder er det aftalt, at på trods af ovenstående, kan administratoren tilkalde bruger i enhver jurisdiktion eller enhver domstol, hvis (a) forfaldne beløb fra bruger baseret på brug af servicen skal hævdes; (b) hensigten er at opnå beskyttelse for overtrædelse af industrielle eller immaterielle rettigheder. Denne klausul er ikke beregnet til at fravige bestemmelserne i lovgivningen, der pålægger kompetencen for retten med naturlig jurisdiktion over for forbrugeren, hvis brugeren er klassificeret som forbruger på grundlag af gældende lovgivning.

For enhver afklaring med hensyn til de betingelser, der er beskrevet ovenfor, klager eller præciseringer om materialer vedrørende servicen, kan du kontakte administrator på følgende e-mailadresse: mywellnesscloud@technogym.com.