Privacy

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Mywellness-service

 

Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

In het kader van de diensten geleverd via de Mywellness-service verzamelt en verwerkt Technogym SpA, met maatschappelijke zetel in via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italië (hierna ook alleen “Technogym”) bepaalde persoonsgegevens die jou betreffen, voor de onderstaand vermelde doeleinden. Deze privacyverklaring stelt je in staat om te begrijpen welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen en hoe we ze gebruiken.

 

Je kunt contact met ons opnemen op het e-mailadres van de functionaris voor de bescherming van de persoonsgegevens: dpo@technogym.com, of ons een brief sturen met de gewone post ter attentie van de functionaris voor de bescherming van de persoonsgegevens bij Technogym S.p.A., via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italië.

 

Om jouw rechten te kennen, kan je het gedeelte “Rechten van de betrokkenen” aan het eind van dit document raadplegen. 

 

 Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Als je een Mywellness-account hebt aangemaakt 

Dit gedeelte beschrijft de gegevensverwerkingen uitgevoerd door Technogym in het kader van de diensten, aangeboden via het mywellness-platform en geregeld door de Gebruiksvoorwaarden van het Mywellness-platform, waarmee de gebruiker akkoord gaat wanneer hij zijn account aanmaakt, die worden geleverd via de website www.mywellness.com, de Technogym-applicaties voor mobiele apparaten of de trainingsapparaten die zijn geïntegreerd in het platform en verbonden met het internet (hierna ook alleen de “Mywellness-service“). 

Als je traint in een sportschool die het Mywellness-platform gebruikt

Deze privacyverklaring is daarentegen niet van toepassing met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door derden die met de Mywellness-service geïntegreerde diensten aanbieden, zoals bv. een sportschool, een hotel, de fitnessruimte van jouw bedrijf of een andere structuur (hierna ook alleen de “faciliteit“). In deze gevallen is jouw contractuele band namelijk rechtstreeks met de faciliteit waaraan Technogym via het Mywellness-platform in de versie voor professionals louter als leverancier en verwerker de diensten levert. Voor deze verwerkingen verwijzen wij naar de privacyverklaring die de faciliteit jouw heeft verstrekt en die je rechtstreeks van hen kunt verkrijgen of, als je bij de Mywellness-service bent ingeschreven, kunt vinden in het platform in het beveiligde gedeelte onder “Jouw centra” en “Instellingen”, wanneer deze structuren hem online hebben gezet. 

Als je traint in een sportschool die het Mywellness-platform gebruikt en je hebt ook een Mywellness-account

In het geval dat je al een Mywellness-service-account hebt of besluit om er een aan te maken en dus beslist of besloten hebt om de gegevens die de faciliteit bezit te delen met Technogym, zal Technogym beginnen deze gegevens te verwerken als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke en zal daarom, naast die van de faciliteit (of faciliteiten) waar je traint, ook deze privacyverklaring van toepassing zijn.

Omdat deze privacyverklaring zich beperkt tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Mywellness-service, wijzen wij erop dat als je de website www.technogym.com, bezoekt of hebt bezocht, een product met het merk ©Technogym koopt of hebt gekocht of op een andere wijze in contact komt of bent gekomen met Technogym (bv. telefonisch voor meer informatie over Technogymproducten of het bedrijf), dergelijke verwerking van de persoonsgegevens door Technogym zal worden uitgevoerd volgens de specifieke “Privacyverklaring van Technogym”.

 

Doeleinden en juridische grondslagen van de verwerking

Wij zullen jouw persoonsgegevens verwerken:

om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen met betrekking tot de levering van de Mywellness-service verwerken wij alle persoonsgegevens die we over jou hebben verzameld tijdens de inschrijving voor en de levering van de Mywellness-service, zoals de identificatiegegevens, de gegevens betreffende het gebruik van het apparaat, de geolocatiegegevens, de gegevens met betrekking tot de mobiele apparaten die je draagt of jouw contactgegevens;

op basis van jouw toestemming, en om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en je de Mywellness-service te kunnen leveren, zullen we enkele bijzondere categorieën van persoonsgegevens en in het bijzonder jouw persoonsgegevens over jouw gezondheidstoestand verwerken. Je kunt op elk moment beslissen om de eerder verstrekte toestemming voor een dergelijke verwerking in te trekken, zonder enige formaliteit, door het verwijderen van jouw account met de functie “Verwijdering mywellness-account” in het beveiligde gedeelte van de Mywellness-service onder “Accountinstellingen”. In dit geval kunnen we niet alleen jouw gegevens niet meer verwerken, maar kunnen wij je ook de Mywellness-service niet meer aanbieden;

om, op basis van jouw toestemming, jouw persoonsgegevens te gebruiken voor marketing- en marktonderzoekdoeleinden, of om je te betrekken bij andere commerciële en promotionele initiatieven dan het versturen van nieuwsbrieven (waarvan jij je altijd kunt afmelden) betreffende andere producten en/of diensten aangeboden door Technogym, mogelijk ook in samenwerking met derden, die in ieder geval zonder jouw specifieke toestemming geen toegang hebben tot jouw gegevens. De inhoud van de promotionele communicatie die wij je doen toekomen via e-mail, sociale netwerken of telefonisch contact met een medewerker kan ook gerelateerd zijn aan marktonderzoek. Je kunt op elk moment beslissen voor granulaire toestemming met betrekking tot de berichten die je ontvangt in het beveiligde gedeelte onder “Instellingen berichten” of om de eerder gegeven toestemming voor deze promotionele activiteiten zonder enige formaliteiten in te trekken;

om, uit hoofde van de gerechtvaardigde belangen van Technogym, onze producten en diensten te analyseren en te verbeteren; om anonieme gegevenssets te verwerken voor onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten; om de kwaliteit van de assistentie aan gebruikers te garanderen; om relaties te beheren met faciliteiten en distributeurs; om onze activiteiten intern te beheren en controleren; om het verlies en/of de vernietiging van gegevens en niet-geautoriseerde toegang te beheren; om anoniem informatie te verzamelen en verwerken met betrekking tot de apparaten gebruikt voor de Mywellness-service en om nuttige informatie te verzamelen over het gebruik van de service door gebruikers; om, waar nodig, onze rechten op vordering en verweer in een gerechtelijke procedure uit te oefenen. Bovendien kunnen wij je op basis van ons rechtmatige belang promotionele berichten sturen over vergelijkbare producten of diensten als die welke je in het verleden hebt gekocht, waartegen je op elk moment bezwaar kunt maken;

om aan alle andere verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving of een bevel van de autoriteit, waaronder boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en die van garantie van de verkochte producten.

 

Verwerkte gegevens

Wij verwerken:

jouw gewone persoonsgegevens (bv. contactgegevens, e-mailadres, enz.).

jouw persoonsgegevens die behoren tot de bijzondere categorieën en in het specifiek de gegevens met betrekking tot jouw gezondheid, inherent aan en noodzakelijk voor het leveren van de diensten en prestaties in het kader van de Mywellness-service;

gegevens met betrekking tot jouw geografische locatie, wanneer je dit toestaat.  

 

Categorieën van ontvangers van jouw persoonsgegevens

Afhankelijk van het geval, kunnen jouw gegevens aan andere personen worden verstrekt. De gegevens zouden met name, afhankelijk van de specifiek gevraagde dienst, kunnen worden verstrekt aan enkele van de volgende personen:

 

De faciliteit waar je traint, die de gegevens behandelen als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, als en voor zover jij beslist die met hen te delen - tenzij jij besluit om ze met sommige van hen niet te delen. Je kunt jouw voorkeuren beheren via het beveiligde gedeelte van de Mywellness-service onder “Jouw centra” en “Instellingen”. Voor informatie over de verwerking door deze verwerkingsverantwoordelijken moet je de privacyverklaringen raadplegen die door hen ter beschikking is gesteld; 

Derden die jou hun producten of diensten rechtstreeks aanbieden en die jij besluit te verbinden met de Mywellness-service (bv. als je een draagbaar mobiel apparaat gebruikt om jouw prestaties bij te houden en dit apparaat verbindt met jouw Mywellness-account of als jij je trainingen op Facebook deelt), als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken. Voor informatie over de verwerking door deze verwerkingsverantwoordelijken moet je de privacyverklaringen raadplegen die door hen ter beschikking is gesteld.

Andere gebruikers met wie je besluit de resultaten van jouw training te delen (bv. door deelname aan een wedstrijd of competitie);

Andere personen aan wie verplicht de gegevens moeten worden verstrekt in overeenstemming met de huidige wetgeving. In dergelijke gevallen zal Technogym zich beperken tot het uitsluitend verstrekken van de strikt noodzakelijke gegevens overeenkomstig het beginsel van evenredigheid en minimalisering van de verwerking.

 

Internationale doorgiften

Bij doorgifte van jouw gegevens aan derden die buiten de Europese Unie verblijven, of in landen die geen garantie voor een adequaat niveau van bescherming van de privacy bieden, doen we dit na het aangaan van passende contractuele garanties verstrekt door de derde leverancier, op basis van de modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

 

Bewaartermijn van de gegevens

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt zolang jouw Mywellness-account actief is en zullen op het moment van verwijdering onmiddellijk geanonimiseerd worden. Het is mogelijk dat Technogym jouw persoonsgegevens blijft verwerken als verwerker namens een faciliteit waarbij je bent geregistreerd. Je zult zo'n faciliteit om informatie moeten vragen omtrent de door hem gehanteerde bewaartermijn.

Na 5 jaar van ononderbroken inactiviteit van jouw account, zal Technogym je met een interval van drie maanden twee keer aan herinneren dat je kunt vragen om het wissen van jouw persoonsgegevens en dat je het recht hebt op gegevensoverdraagbaarheid (zie het gedeelte over “rechten van de betrokkene” voor meer informatie). Als je bij het verstrijken van de tweede herinnering van Technogym geen antwoord hebt gegeven worden de gegevens gewist. 

Na het wissen kunnen dergelijke gegevens niet meer worden hersteld. 

Wij herinneren eraan dat als je hebt besloten om de persoonsgegevens in jouw Mywellness-account te delen met de faciliteiten, het wissen van jouw gegevens door Technogym niet zal leiden tot het wissen ervan door de faciliteiten. Om het wissen te verkrijgen, moet je rechtstreeks contact opnemen met de faciliteiten en de instructies in de respectieve privacyverklaringen opvolgen. 

 

Minderjarigen

Personen die jonger zijn dan 16 jaar (“Minderjarigen”) kunnen de Mywellness-service alleen gebruiken onder toezicht van degene die de ouderlijke macht over hen uitoefent (ouders of voogden). Registratie van minderjarigen bij de Mywellness-service is alleen mogelijk met toestemming van de ouder(s) of voogd(en) (“Ouderlijke toestemming”). Een minderjarige kan een geldig verzoek om registratie indienen voor de Mywellness-service door vermelding van het e-mailadres van één van diens ouders of voogden. Technogym zal via het gebruik van dat e-mailadres de ouder of de voogd verzoeken de registratie van de minderjarige te autoriseren. Pas wanneer een dergelijke toestemming is verkregen, bevestigt Technogym de registratie en wordt het account van de minderjarige geactiveerd om hem de Mywellness-service te laten gebruiken. Wanneer Technogym binnen een termijn van 15 dagen geen antwoord heeft ontvangen op het verzoek om toestemming van de ouders, wordt het verzoek om registratie van de minderjarige geannuleerd en worden alle verzamelde persoonsgegevens verwijderd.

Technogym verzamelt niet bewust informatie of gegevens over minderjarigen en staat het hen niet toe zich zonder Ouderlijke Toestemming te registreren. Wanneert Technogym vaststelt dat eventuele verzamelde gegevens een minderjarige betreffen waarvoor geen geldige ouderlijke toestemming voor het verzamelen van de gegevens werd gegeven, zal Technogym dergelijke gegevens zo snel mogelijk verwijderen.

 

Rechten van de betrokkene 

Je hebt het recht om te weten welke van jouw persoonsgegevens worden verwerkt. In het bijzonder heb je recht op toegang, rectificatie, wissen en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, het recht om de verwerking te beperken en het recht om je tegen de verwerking te verzetten, als hiervoor de gronden bestaan. Bovendien, wanneer de verwerking wordt uitgevoerd voor marketingdoeleinden of uit hoofde van ons gerechtvaardigde belang, is het je te allen tijde toegestaan om bezwaar aan te tekenen. Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens of om jouw rechten uit te oefenen kan je contact met ons opnemen via het e-mail-adres dpo@technogym.com of door ons een brief te sturen met de post ter attentie van de functionaris voor de bescherming van de persoonsgegevens bij Technogym SpA, via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC), Italië. 

 

Onderstaand volgt een korte illustratie van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Het recht op toegang geeft jou de mogelijkheid om bevestiging te krijgen dat jouw persoonsgegevens door Technogym worden verwerkt en om, indien nodig, toegang te krijgen tot deze gegevens en de daarmee verband houdende informatie;

 

Het recht op rectificatie biedt jou de mogelijkheid om zonder onredelijke vertraging de wijziging te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die jou betreffen en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de integratie te verkrijgen van onvolledige persoonsgegevens;

 

Het recht op wissen biedt je de mogelijkheid om zonder onredelijke vertraging het wissen van gegevens over jou te verkrijgen (bv. wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld), behoudens de uitzonderingen voorzien door de toepasselijke wetgeving (bv. wanneer het bewaren van jouw gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verwerkingsverantwoordelijke);

 

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens biedt jou de mogelijkheid om, in bepaalde omstandigheden, voorzien door de toepasselijke wetgeving, in een gestructureerd gangbaar en door automatische apparaten leesbaar formaat, de jou betreffende persoonsgegevens die je aan Technogym hebt verstrekt, te ontvangen. Je mag deze gegevens doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit recht kan worden erkend in het licht van de toepasselijke wetgeving en onverminderd het geval waarin dit kan resulteren in een schending van de rechten en vrijheden van anderen; voor sommige diensten hebben we automatische overdraagbaarheidsmechanismen voorzien, die je in jouw account kunt vinden.

 

Het recht op verwerkingsbeperking biedt je de mogelijkheid om, onder bepaalde omstandigheden voorzien door de toepasselijke wetgeving, de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. In dergelijke gevallen kan Technogym jouw gegevens alleen in bepaalde gevallen blijven verwerken, bv. voor de uitoefening van het recht van verdediging of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen;

 

Het recht van bezwaar tegen de verwerking stelt je in staat om je, onder bepaalde omstandigheden voorzien door de toepasselijke wetgeving, te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij er prevalerende gerechtvaardigde gronden, rechten of vrijheden bestaan die Technogym in staat stellen om de verwerking voort te zetten;

 

Wanneer er redenen zijn die verband houden met jouw specifieke situatie, heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Technogym of een derde partij. In dergelijke gevallen zal Technogym de verwerking staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking voort te zetten.

 

 

Je hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthouder voor de bescherming van de persoonsgegevens als je van mening bent geen bevredigend antwoord te hebben ontvangen van Technogym over jouw rechten of als je van mening bent dat jouw rechten worden geschonden.

 

 

Wij wijzen erop dat wanneer de persoonsgegevens in jouw Mywellness-account zijn gedeeld met anderen die ze verwerken als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken (bv. de faciliteiten, derde bedrijven die producten of diensten verbonden met jouw Mywellness-account aanbieden), moet je jouw rechten rechtstreeks uitoefenen jegens deze verwerkingsverantwoordelijken door de instructies op te volgen die zij in hun privacyverklaringen verstrekken. Technogym, in overeenstemming met de beginselen van privacy by design (ingebouwde privacy) en privacy by default (standaard-privacy), kan hulpmiddelen beschikbaar stellen om de uitoefening van jouw rechten te vergemakkelijken ten opzichte van een aantal van die personen waarmee Technogym in die zin overeenkomsten is aangegaan. Je vindt deze hulpmiddelen in jouw Mywellness-account.